• 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door “Let’s get Married”.

 

  • 2. Algemeen
   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   “Let’s Get Married”: de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand/ceremoniespreker die zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie
   Cliënt: iedere natuurlijke persoon die met “Let’s Get Married” een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten
   Overeenkomst: elke aanbieding van”Let’s Get Married” , aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan “Let’s Get Married” en door deze laatste aanvaard.
   Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen “Let’s Get Married” en cliënt verrichte werkzaamheden door “Let’s Get Married”. “Let’s Get Married” behoudt zich het recht voor de uitvoering derden in te schakelen voor de uitvoering van haar overeenkomst.

 

  • 3. Totstandkoming van de overeenkomst
   Een overeenkomt tussen cliënt en “Let’s Get Married” komt tot stand na akkoordverklaring per mail, schriftelijke ondertekening door cliënt van de offerte of door telefonische bevestiging. De boeking is definitief als de aanbetaling van 30% van he totaalbedrag is ontvangen. Met het betalen van de aanbetaling gaat de cliënt akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van “Let’s Get Married”.

 

  • 4. Honorering en betaling
   De door “Let’s Get Married” gedane prijsopgave is inclusief BTW exclusief reiskosten, exclusief verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten als gevolg van eendaagse benoeming in trouwgemeente.
   Bij het aangaan van de overeenkomst wordt aan de cliënt een voorschot van 30% op de ceremoniekosten in rekening gebracht. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden voldaan op de door “Let’s Get Married” aangewezen bankrekening. Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan “Let’s Get Married” vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.
   Cliënt is aan “Let’s Get Married” alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door “Let’s Get Married” opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en “Let’s Get Married” de vordering aan derden uit handen geeft.

 

  • 5. Schadevergoeding
   In geval van overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat beide partijen en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.

 

  • 6. Aansprakelijkheid
   “Let’s Get Married” is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door “Let’s Get Married” verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van “Let’s Get Married”.
   De door “Let’s Get Married” te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen “Let’s Get Married” en cliënt (inclusief BTW). “Let’s Get Married” is slechts aansprakelijk voor directe schade. “Let’s Get Married” is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte of directe schade aan derden.

 

  • 7. Annulering
   De annulering door de cliënt dient schriftelijk en per aangetekende brief te worden gedaan. In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt “let’s Get Married” de volgende kosten in rekening:
   Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 30% van het totaalbedrag.
   Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 75% van het totaalbedrag.
   Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.

 

  • 8. Ontbinding
   “Let’s Get Married” kan een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, de cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd of in geval cliënt zijn bedrijf verkoopt of liquideert of “Let’s Get Married” na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden vrezen dat de cliënt verplichtingen niet zal nakomen.
   De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van: 

   • faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever, respectievelijk “Let’s Get Married”
   • staking van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, respectievelijk “:Let’s Get Married”
   • verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, respectievelijk “Let’s Get Married” wanneer dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft
   • overlijden van de zelfstandig trouwambtenaar van de burgerlijke stand van “Let’s Get Married” of 1ste graad aanverwanten
   • ziekte van de zelfstandig trouwambtenaar van de burgerlijke stand van “Let’s Get Married” op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden.

 

  • 9. Reclames
   Reclames betreffende verrichte werkzaamheden door “Let’s Get Married” dienen door de cliënt schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 8 dagen na het verricht zijn van de opdracht, dan wel binnen 8 dagen nadat de omstandigheid die aan de klacht ten grondslag gelegd wordt, aan cliënt bekend geworden is. Bij het doen van de klacht dient de aard der reclame duidelijk te zijn omschreven. Reclames met betrekking tot de hoogte of de inhoud van de facturen van “Let’s Get Married” dienen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan “Let’s Get Married” schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, eveneens onder opgave van de redenen van de reclame. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op. Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van “Let’s Get Married”, volledig voor rekening van de cliënt.

 

  • 10. Geheimhouding
   “Let’s Get Married” is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

 

  • 11. Geschillen
   Geschillen worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin “Let’s Get Married” haar zetel heeft.

 

 • 12. Vindplaats en wijziging voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met “Let’s Get Married” is het Nederlands recht van toepassing.